REGULAMIN WYDARZENIA ŚWIĘTO KAPITALIZMU VOL. 3

 

Spis treści

 1. Postanowienia wstępne
 2. Regulamin nabywania Biletów na Wydarzenie
 3. Regulamin Wydarzenia
 4. Wizerunek i dane osobowe Uczestnika
 5. Pozostałe postanowienia

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania biletów, rejestracji oraz uczestnictwa w wydarzeniu Święto Kapitalizmu vol. 3.
 2. Wydarzenie Święto Kapitalizmu vol. 2, zwane w dalszej części Regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się w terminie 2 marca 2023 roku w Serocku k. Warszawy w Hotelu Warszawianka.
 3. Organizatorem Wydarzenia jest PP Media Sp. z. o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669686, NIP: 9532704054, REGON: 36670725600000, posługująca się adresem elektronicznym: kontakt@przygodyprzedsiebiorcow.pl, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 4. Udostępnienie funkcjonalności strony internetowej https://przygody.tv/swieto3/ w zakresie, w jakim za pośrednictwem strony jest możliwe dokonanie zakupu biletów na Wydarzenie, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Organizatora na rzecz Użytkowników. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Organizatorem a Użytkownikami poprzez przystąpienie do zakupu biletów na Wydarzenie. Niniejszy Regulamin składa się na treść umów zawieranych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami.
 5. Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Postanowienia Regulaminu obowiązują Uczestników Wydarzenia oraz Użytkowników strony internetowej https://przygody.tv/swieto3/.
 7. Zakup biletu na Wydarzenie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązaniem do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

 

§ 2

Słownik pojęć

 

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Uczestnik – osoba, która nabyła Bilet na wydarzenie Święto Kapitalizmu vol. 2 lub bierze udział w Wydarzeniu. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu internetowego;
 3. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
 4. Przedsiębiorca –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG;
 5. Bilet – bilet wstępu na wydarzenie Święto Kapitalizmu vol. 2.;
 6. Koszyk – funkcjonalność Serwisu internetowego, w ramach której Użytkownik może dokonać wyboru rodzaju i liczby Biletów do zakupu, umożliwiająca ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówień, w tym formy płatności i danych do rachunku;
 7. Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona pod adresem https://przygody.tv, która w zakładce „Święto Kapitalizmu vol. 3” (https://przygody.tv/swieto3/) umożliwia zakup Biletów na Wydarzenie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Biletu, zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, w trybie określonym w Regulaminie;
 10. Polityka prywatności – dokument zamieszczony w odpowiedniej zakładce na Stronie internetowej określający zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego;
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 12. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 13. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Regulamin nabywania Biletów na Wydarzenie

§ 3

Wymagania techniczne Serwisu internetowego

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego, w tym dokonania zakupu Biletów na Wydarzenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
  1. posiadanie urządzenia z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarką internetową, umożliwiającą odbieranie strony internetowej;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. aktywny adres poczty e-mail.
 2. Dostępność Serwisu internetowego może być zależna od urządzenia, na którym Użytkownik uruchamia dostęp do Serwisu, posiadanych przez Użytkownika pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Organizator nie odpowiada za brak dostępności Serwisu oraz brak możliwości zakupu Biletów wynikający z powyższych przyczyn.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu internetowego.

 

§ 4

Ogólne warunki zakupu Biletów

 

 1. Sprzedaż Biletów na Wydarzenie jest prowadzona od dnia 07.10.2022 roku do dnia 02.03.2023 roku lub do dnia wyczerpania Biletów na Wydarzenie.
 2. Uczestnik może dokonać zakupu Biletów:
  1. za pośrednictwem formularza zamówień znajdującego się w Serwisie internetowym w zakładce „Święto Kapitalizmu vol. 3” (https://przygody.tv/swieto3/),
  2. p o p r z e z z ł o ż e n i e z a m ó w i e n i a d r o g ą e – m a i l o w ą n a a d r e s eventy@przygodyprzedsiebiorcow.pl.
 3. Użytkownik może dokonać zakupu lub złożyć zamówienie na zakup Biletu przez cały okres trwania sprzedaży, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Organizator poinformuje w Serwisie internetowym o wcześniejszym zakończeniu sprzedaży z powodu wyczerpania Biletów.
 5. Warunkiem dokonania zakupu Biletów zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Użytkownik akceptuje treść Regulaminu.
 6. Promocyjne ceny Biletów obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w Serwisie internetowym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Biletów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 

§ 5

Zamówienie Biletów droga e-mailową

 

 1. Zamówienie na zakup Biletu składane drogą e-mailową powinno zawierać:
  1. dane kupującego – imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji, nr telefonu, adres zamieszkania, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT również nazwę działalności gospodarczej i NIP,
  2. informacje dotyczące rodzaju i liczby Biletów, które Kupujący zamierza zakupić,
  3. dane Uczestnika (osoby, która będzie brać udział w Wydarzeniu), tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail,
  4. potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności,
  5. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązanie do jego stosowania,
  6. zgodę   na   przetwarzanie    danych   osobowych   w   celach   związanych    z   udziałem w Wydarzeniu,
  7. zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika, zgodnie z §13 poniżej.
 2. W przypadku, gdy kupujący dokonuje zakupu Biletu w imieniu innej osoby, powinien przedstawić skan lub elektroniczną kopię pełnomocnictwa lub innego dokumentu uprawniającego do działania w imieniu tej osoby.
 3. W przypadku braku któregokolwiek z elementów Zamówienia wskazanych w ust. 1 lub 2, Organizator może zwrócić się do kupującego o ich uzupełnienie. W szczególności Organizator może przesłać do kupującego formularz zgód na przetwarzanie danych osobowych, celem potwierdzenia wyrażenia zgody.
 4. Po otrzymaniu kompletnego zamówienia, Organizator podaje kupującemu dane do przelewu należności z tytułu zakupu Biletu w postaci faktury proforma oraz potwierdzenie warunków zamówienia. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora. W przypadku, gdy środki pieniężne nie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania kupującemu faktury proforma, wówczas Zamówienie zostaje anulowane.
 5. Po otrzymaniu należności z tytułu ceny Biletu Organizator przesyła kupującemu potwierdzenie zakupu oraz rachunek lub fakturę za zakup.

 

§ 6

Zamówienie Biletów poprzez Serwis internetowy

 

 1. W celu dokonania Zamówienia Biletu za pośrednictwem Serwisu internetowego Użytkownik powinien:
  1. skompletować Zamówienie, tj. dokonać wyboru rodzaju i liczby Biletów, które Użytkownik zamierza zakupić,
  2. kliknąć „Kup”,
  3. upewnić się, czy rodzaj i liczba Biletów umieszczonych w Koszyku jest prawidłowa, w razie potrzeby dokonać zmiany, ewentualnie wpisać treść kodu rabatowego, jeśli Użytkownik go posiada oraz kliknąć „Zaktualizuj koszyk”,
  4. kliknąć „Przejdź do płatności”,
  5. podać swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numeru telefonu, adresu e-mail oraz opcjonalnie nazwy firmy i NIPu (w przypadku zaznaczenia chęci otrzymania faktury za zakup),
  6. wskazać ewentualne uwagi do Zamówienia,
  7. podać dane Uczestników, którzy będą brać udział w Wydarzeniu na podstawie zakupionych Biletów (imię i nazwisko oraz adres e-mail),
  8. wybrać sposób płatności spośród dostępnych w Serwisie internetowym,
  9. potwierdzić Zamówienie klikając „Kupuję i płacę”,
  10. opłacić Zamówienie, zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za Bilety, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 3. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Użytkownika do końca nie zostanie zrealizowane.
 4. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Organizator przesyła, na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Biletów, wskazujące przedmiot Zamówienia, cenę, jak również treść Regulaminu i informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży, zapisane w postaci pliku PDF.

§ 7

Sposoby dokonywania płatności

 

 1. W przypadku sprzedaży Biletów za pośrednictwem Serwisu internetowego, Organizator akceptuje następujące sposoby płatności:
  1. Płatność online za pośrednictwem serwisu PayU
  2. Płatność szybkim przelewem Paynow.
 2. Dostawcą usług przelewów internetowych PayU jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu PayU zostały określone w regulaminie dostępnym na stronie internetowej https:// payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.
 3. Dostawcą usług szybkich przelewów internetowych Paynow jest mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, kapitał zakładowy 169.539.536 złotych. Zasady dokonywania płatności w ramach integratora płatności Paynow zostały określone w regulaminie dostępnym na stronie https://www.paynow.pl/regulaminy.
 4. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien we własnym zakresie zapoznać się z regulaminami, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej.

§ 8

Warunki wykonania Umowy sprzedaży, odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 1. Bilet może być wykorzystany jedynie przez Uczestnika, tj. osobę, która zakupiła Bilet lub której dane zostały wskazane przy zakupie (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lub § 7 ust. 1 pkt 7 Regulaminu).
 2. Uczestnik nie może przenieść własności Biletu na inną osobę, chyba że za zgodą Organizatora, po nawiązaniu przez Uczestnika indywidualnego kontaktu z Organizatorem. Organizator nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przeniesienie własności Biletu.
 3. Umowa sprzedaży Biletów na Wydarzenie odpowiada umowie wskazanej w art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, której przedmiot stanowi świadczenie usług w związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jak również usług w zakresie gastronomii, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletów.
 4. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży może nastąpić w drodze wyjątku, na podstawie indywidualnej zgody udzielonej przez Organizatora, na uzasadniony wniosek Konsumenta. Wniosek o wyrażenie zgody na zwrot Biletu może zostać przesłany na adres e-mail Organizatora eventy@przygodyprzedsiebiorcow.pl). W przypadku akceptacji wniosku, Organizator zwróci Konsumentowi cenę Biletu. Zwrot nastąpi na dane do przelewu wskazane przez Konsumenta.

 

 

III. Regulamin Wydarzenia

§ 9

Rejestracja na Wydarzenie

 

 1. W terminie około tygodnia przed datą Wydarzenia, Organizator prześle Uczestnikowi kod do logowania do aplikacji Seven Travel (dalej jako „Aplikacja”). Uczestnik powinien zalogować się do Aplikacji w celu uzyskania dostępu do unikalnego kodu QR.
 2. Organizator przekaże operatorowi Aplikacji (SEVEN Marcin Gawin z siedzibą w Łodzi przy ulicy Franciszka Płocką, 7 lok 28, 94-106 Łódź ) dane Uczestnika w postaci imienia, nazwiska adresu e-mail, w celu stworzenia kodu QR, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Dokonując zakupu Biletu Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie danych, o którym mowa wyżej.
 3. W Aplikacji Uczestnik może dobrowolnie i fakultatywnie wskazać swoje dodatkowe dane, w tym numer telefonu, zdjęcie, linki do mediów społecznościowych.
 4. Dane Uczestnika zamieszczone w Aplikacji mogą być widoczne dla innych Uczestników. Uczestnik nie jest jednak uprawniony do przetwarzania przedmiotowych danych w celu przesyłania do innych Uczestników mailingu, w tym przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 5. W odniesieniu do (i) Uczestników, na rzecz których Bilet zakupiła inna osoba i przekazała przy zakupie dane Uczestnika oraz (ii) Uczestników, którzy zakupili bilety w inny sposób niż wskazany w § 4 ust. 2 Regulaminu, przed przesłaniem kodu do logowania w Aplikacji Organizator zwróci się do Uczestnika drogą e-mailową o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz o udzielenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Złożenie powyższych oświadczeń i zgód jest warunkiem nadania Uczestnikowi kodu QR.

 

 

§ 10

Wejście na Wydarzenie

 

 

 1. W celu umożliwienia Uczestnikowi wejścia zeskanuje kod QR Uczestnika udostępniony na Wydarzenie, Organizator przy wejściu w Aplikacji. Podstawą wejścia na Wydarzenie jest wyłącznie kod QR, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Organizator nie wydaje fizycznych Biletów ani wejściówek na Wydarzenie.
 2. W razie uzasadnionych wątpliwości, Organizator może poprosić Uczestnika o okazanie przy wejściu dokumentu tożsamości.
 3. W przypadku, gdy w dniu Wydarzenia będą tego wymagały przepisy obowiązującego prawa (np. w związku ze stanem epidemii), Organizator jest uprawniony do zastosowania względem Uczestnika dodatkowych środków weryfikacji lub środków bezpieczeństwa (np. sprawdzenia temperatury, zwrócenia się o zastosowanie maseczki, dezynfekcję rąk, etc.).
 4. Uczestnik nie może wnosić na Wydarzenie:
  1. napojów alkoholowych,
  2. materiałów wybuchowych, łatwopalnych, pirotechnicznych,
  3. przedmiotów niebezpiecznych (broni, ostrych narzędzi, etc.),
  4. jakichkolwiek niedozwolonych środków lub substancji.
 5. Organizator jest uprawniony do odmowy zezwolenia na wejście na Wydarzenie Uczestników znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, Uczestników wykazujących agresję fizyczną lub słowną.

 

§ 11

Postanowienia porządkowe

 

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się i przestrzegać obowiązujących w miejscu Wydarzenia regulaminów, przepisów BHP i PPOŻ.
 2. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie Wydarzenia:
  1. powstrzymywać się od działań mogących zakłócić porządek Wydarzenia lub zagrozić bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, w tym używania otwartego ognia, materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub pirotechnicznych,
  2. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym będzie miało miejsce Wydarzenie
  3. powstrzymywać się od palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  4. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora lub (jeśli zostaną wezwane) odpowiednich służb.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wydarzenia Uczestnika, który narusza zasady bezpieczeństwa, w tym obowiązki wskazane w ust. 2 powyżej
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji, przerwania Wydarzenia lub zmiany jego programu, jak również do wezwania odpowiednich służb porządkowych (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej), jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne zasady bezpieczeństwa
 5. Organizator może odmówić Uczestnikowi, który został usunięty z Wydarzenia możliwości zakupu biletu na przyszłe wydarzenia organizowane przez Organizatora.
 6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu.

 

§ 12

Odpowiedzialność Uczestnika

 

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie trwania Wydarzenia, w związku z Wydarzeniem lub przy okazji Wydarzenia. Uczestnik odpowiada w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim zarówno wobec Organizatora jak i osób trzecich (w szczególności innych Uczestników). W przypadku, gdy Organizator naprawi podmiotowi trzeciemu szkodę wyrządzoną przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić Organizatorowi wyłożone z tego tytułu kwoty.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną i finansową z tytułu nieuzasadnionego uruchomienia przez tego Uczestnika systemu ochrony PPOŻ (czujki dymu, ROP) w miejscu Wydarzenia. W przypadku, gdy koszty nieuzasadnionego uruchomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pokryje Organizator, Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić Organizatorowi równowartość uiszczonych z tego tytułu kwot.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub utracone podczas Wydarzenia, w szczególności za rzecz wniesione do miejsca Wydarzenia lub w nim pozostawione.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione przez Uczestników na parkingu znajdującym się na terenie miejsca Wydarzenia, ani za pozostawione w tych pojazdach rzeczy. Pozostawienie pojazdów i rzeczy odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika, zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu Wydarzenia, w tym zgodnie z regulaminem parkingu.

 

 

IV. Wizerunek i dane osobowe Uczestnika

 

§ 13

Utrwalanie przebiegu Wydarzenia

 

 1. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. W toku zakupu Biletów na Wydarzenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, jego głosu lub wypowiedzi zarejestrowanych podczas Wydarzenia.
 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  3. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
 4. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Wydarzeniu.
 5. W zakresie wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nagrania z Wydarzenia mogą zostać udostępnione przez Organizatora również odpowiednim organom ścigania, w szczególności jeśli wskazane organy zwrócą się do Organizatora, w związku z prowadzonym postępowaniem, o przekazanie nagrania z Wydarzenia.

 

§ 14

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestnika są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. składanie Zamówień i zawieranie Umów sprzedaży Biletów – podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zakupić Bilet,
  2. podjęcie działań mających na celu umożliwienie wzięcia udziału w Wydarzeniu, w tym udostępnienie Uczestnikowi kodu QR w Aplikacji,
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane odbiorcom danych, w tym podmiotom obsługującym płatności, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: operatorowi Aplikacji, innym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane zostały zebrane:
  1. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży Biletów – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
  2. dane przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Wydarzeniu – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z organizacji Wydarzenia;
  3. dane przetwarzane w celu obsługi reklamacji – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacji;
  4. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
  5. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;
  6. dane w zakresie wizerunku – przez czas wykorzystywania przez Administratora materiałów z Wydarzenia, nie dłużej jednak niż do dnia cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku;
  7. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
  8. dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. W zakresie, w jakim dane osobowe są wykorzystywane w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności.

 

 

V. Pozostałe postanowienia

 

§ 15

Reklamacje

 

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze sprzedażą Biletów oraz przebiegiem Wydarzenia, Użytkownik powinien poinformować Organizatora.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze sprzedażą Biletów oraz przebiegiem Wydarzenia na adres e-mail Organizatora eventy@przygodyprzedsiebiorcow.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt,
  2. informacje dotyczące zakupionego Biletu,
  3. opis reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,
  4. żądanie Użytkownika w związku ze zgłoszeniem.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa. Od decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.

 

§ 16

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 

 1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

 

§ 17

Siła wyższa

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli organizacja Wydarzenia nie będzie możliwa z uwagi na wystąpienie siły wyższej.
 2. Przez siłę wyższą (dalej jako „Siła wyższa”) Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne wobec Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec ani im się przeciwstawić, w szczególności takie jak: wojna i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, epidemia, itp.), akty terroryzmu i sabotażu, decyzje administracyjne lub akty prawne (w tym akty związane z wprowadzeniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) zakazujące prowadzenia działalności Organizatora (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej), braki w zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną, gaz i paliwa płynne oraz strajki (z wyłączeniem strajku pracowników Organizatora), trwające w dniu Wydarzenia zamieszki uliczne, strajki lub inne wydarzenia skutkujące brakiem możliwości dostępu do miejsca Wydarzenia.
 3. W przypadku gdyby (i) wskutek wystąpienia Siły wyższej Wydarzenie nie mogło się odbyć, jak również w sytuacji gdyby, (ii) wskutek rozprzestrzeniania się epidemii lub z innych przyczyn zostały wprowadzone regulacje prawne wprowadzające limity gości podczas wydarzeń lub zakaz ich organizacji, Organizator będzie uprawniony do zmiany daty Wydarzenia na inny dostępny termin. Zakupione Bilety na Wydarzenie będą uprawniały Uczestników do udziału w Wydarzeniu w innym terminie.
 4. W sytuacji opisanej w ust. 3 Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z Wydarzenia.
 5. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu działania Siły wyższej lub w przypadku rezygnacji z udziału z Wydarzeniu przez Uczestnika zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator zwróci Uczestnikowi cenę Biletu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek innych opłat związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, w tym zwrotu kosztów dojazdu, ani do domagania się od Organizatora odszkodowania.
 6. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników, poprzez przesłanie stosownej informacji za pomocą wiadomości e-mail.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany programu Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, bez konieczności wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty dla Uczestników.

 

§ 18

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie internetowym Organizatora.
 2. Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne pobranie z powyższego źródła.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  2. nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwowe,
  3. podjęcia przez Organizatora działań mających na celu usprawnienie działania Serwisu internetowego, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych,
  4. podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Użytkowników,
  5. gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.
 4. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Organizatora, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu poprzez publikację w Serwisie internetowym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte lub Zamówienia złożone przed zmianą.
 5. Organizator może wprowadzić zmianę Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej w przypadku, gdy:
  1. jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego organu państwowego,
  2. zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz przekazanych przez nich danych.
 6. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu i nie wymagają zachowania procedury, o której mowa w ust
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.